We use cookies

By using this website, you agree to the use of cookies, which help us provide better services. More info

 

Price list of services

Provízia je odmena realitnej kancelárie (ďalej aj „RK“ alebo „sprostredkovateľ“) za služby, ktoré RK poskytuje.  Provízia je konečná a nenavyšuje sa o ďalšie poplatky.

Realitná kancelária GEMINI BROKER má v cene inzerovaných nehnuteľností vždy zahrnutú dohodnutú províziu. Províziu realitnej kancelárie hradí výlučne záujemca o sprostredkovanie, to znamená, že províziu účtujeme len kupujúcej, alebo len predávajúcej strane (podľa typu obchodu). Cena služby je realitnou kanceláriou vopred oznámená v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom sprostredkovateľskej zmluvy, spolu s poučením podľa zákona č.102/2014 Z.z. v znení noviel. Realitná kancelária je povinná poučiť záujemcu o reklamačnom poriadku, či alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI na SLOVENSKU:

cena nehnuteľnosti do 49.999,- €

provízia je  4% z kúpnej ceny ( minimálne 1.500,- €)

cena nehnuteľnosti od 50.000,- € do 100.000,- €

provízia je  3% z kúpnej ceny ( minimálne 2.000,- €)

cena nehnuteľnosti od 100.000,- € do 150.000,- €

provízia je  3% z kúpnej ceny ( minimálne 3.000,- €)

cena nehnuteľnosti od 150.000,- € do 300.000 - €

provízia je  3% z kúpnej ceny

cena nehnuteľnosti od 300.000,- € do 1.300.000,- €

provízia je  2% z kúpnej ceny

V individuálnych prípadoch môže byť provízia (odmena) za služby realitnej kancelárie GEMINI BROKER stanovená dohodou, na základe špecifikácií náročnosti  konkrétneho obchodného prípadu a poskytnutého realitného servisu, lokality v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza, či preferencií klienta vo vzťahu k poskytnutým službám. 

 PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI v MAĎARSKU:

cena nehnuteľnosti do 20.000,- €

provízia je  minimálne  1.500,- €

cena nehnuteľnosti od 20.000,- € do 50.000,- €

Provízia je  minimálne  2.000,- €

cena nehnuteľnosti od 50.000,- € do 75.000,- €

provízia je  minimálne  3.000,- €

cena nehnuteľnosti od 75.000,- € do 150.000 - €

provízia je  minimálne  5.000,- €

cena nehnuteľnosti od 150.000,- € a viac

provízia je  6% z kúpnej ceny

PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON/SLUŽBA

CENA

BLIZSÍ POPIS

Nábor nehnuteľnosti na Slovensku

30 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

Nábor nehnuteľnosti v Maďarsku

50 €

Inzerovanie nehnuteľnosti

1,5 € / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 1,50  / deň.

Obhliadky na Slovensku

100 € / mesačne 

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

Obhliadky v Maďarsku

180 € / mesačne 

Osobná asistencia na Slovensku

 

15 € / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 €, resp. 25€ / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

Osobná asistencia v Maďarsku

 

25 € / za každú začatú polhodinu

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

                    variabilné »

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1.   úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
2.   paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
3.   náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) rovnako na Slovensku aj v Maďarsku

70  €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy rovnako na Slovensku aj v Maďarsku

200 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy rovnako na Slovensku aj v Maďarsku

100 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Zabezpečenie prekladu dokumentu z jazyka HU do SK resp. z SK do HU

Od 50 do 200 €

Podľa typu a rozsahu dokumentu

Vybavenie „lakcím“ kariet

15 € / osoba

Pre úzku skupinu rodinných príslušníkov účastníkov sprostredkovanej kúpnej zmluvy (rodičia, deti)

23 € / osoba

Pre všetky ostatné osoby

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

podľa balíka

Ceny balíkov ako aj rozpis služieb nachádzajúcich sa v balíkoch tu viď nižšie: 

Balíky služieb a úkony pri zastupovaní pri kúpe nehnuteľnosti:

BALÍK

CENA

BLIŽŠÍ POPIS

BALÍK „S“ na Slovensku

300€

 • Prieskum trhu
 • Vyhľadanie a výber nehnuteľnosti
 • Obhliadky nehnuteľnosti (3 obhliadky)
 • Vyjednanie lepšej kúpnej ceny

BALÍK „S“ v Maďarsku

500€

BALÍK „M“ na Slovensku

800€

 • Prieskum trhu
 • Vyhľadanie a výber nehnuteľnosti
 • Obhliadky nehnuteľnosti (5 obhliadok)
 • Vyjednanie lepšej kúpnej ceny
 • Právna asistencia pri zmluvnej dokumentácii
 • Asistencia v deň prevodu vlastníctva
 • Asistencia pri protokolárnom prevzatí a prepise médií a služieb

BALÍK „M“ v Maďarsku

1100€

BALÍK „L“ na Slovensku

1200€

 • Prieskum trhu
 • Vyhľadanie a výber nehnuteľnosti
 • Obhliadky nehnuteľnosti (8 obhliadok)
 • Vyjednanie lepšej kúpnej ceny
 • Právna asistencia pri zmluvnej dokumentácii
 • Asistencia v deň prevodu vlastníctva
 • Asistencia pri protokolárnom prevzatí a prepise médií a služieb
 • Preskúmanie technického stavu nehnuteľnosti
 • Asistencia pri vybavovaní znaleckého posudku
 • Vybavenie „lakcím kariet“ pre účastníkov zmluvy

BALÍK „L“ v Maďarsku

1600€

Cenník je platný od 1.4.2021.