Az oldal sütiket használ

A weboldal használatával Ön elfogadja a sütik használatát, amelyek jobb szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Bővebben

 

Visszatérési politika

Realitná kancelária GEMINI BROKER, s.r.o. vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsoby a miesto vybavovania reklamácií a rovnako opisuje vzájomné práva a povinnosti realitnej kancelárie GEMINI BROKER, s.r.o. a jej klientmi v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej „spotrebiteľ“) má právo uplatniť svoju reklamáciu poskytovanej služby.

Spotrebiteľ môže uplatniť svoju reklamáciu priamo v prevádzkarni realitnej kancelárie alebo písomne na adrese: GEMINI BROKER, s.r.o., Ďumbierska 907/4 040 01 Košice.

Pod reklamáciou sa myslí uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti a kvalitu, či rozsah poskytovanej služby a uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie.

Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením, resp. slabým plnením povinností tretej osoby, či podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.

Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Spotrebiteľ sa pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Rovnako je spotrebiteľ k svojej reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú pravdivosť jeho tvrdení.

Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota 30 dní je aj konečnou lehotou pre vybavenie reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej služby, prípadne vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie).

Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

Náklady na vybavenie reklamácie znáša Realitná kancelária. Tým ale nie je dotknutý nárok Realitnej kancelárie na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

Realitná kancelária pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, tak Realitná kancelária doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Realitná kancelária vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Realitná kancelária porušila jeho práva a to e-mailom na adresu info@geminibroker.sk.

Ak spotrebiteľ dostal na túto žiadosť zamietavú odpoveď alebo nedostal do 30 dní od jej zaslania žiadnu odpoveď, tak má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.