Az oldal sütiket használ

A weboldal használatával Ön elfogadja a sütik használatát, amelyek jobb szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Bővebben

 

A közvetítés általános feltételei

Všeobecné podmienky sprostredkovania predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti

Sprostredkovateľ: GEMINI BROKER, s.r.o., IČO: 46819215, so sídlom: Moldavská cesta 550/83, 044 02 Turňa nad Bodvou, tel.: 0908108208, e-mail:  info@geminibroker.sk (ďalej len ako „Podmienky")

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné podmienky sprostredkovania nehnuteľností upravujú práva a povinnosti medzi nami - GEMINI BROKER, s.r.o., IČO: 46819215, so sídlom: Moldavská cesta 550/83, 044 02 Turňa nad Bodvou ako sprostredkovateľom (ďalej ako „Sprostredkovateľ) a Vami ako záujemcom (ďalej ako „Záujemca“) v súvislosti so sprostredkovaním predaja alebo prenájmu nehnuteľností.
 2. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť sprostredkovateľskej zmluvy (ďalej len „Sprostredkovateľská zmluva“), ktorá vzniká medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom bezvýhradným elektronickým (napr. e-mailovým) potvrdením nasledovných zmluvných podmienok zo strany Záujemcu:
  a.) účel sprostredkovania – sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti,
  b.) označenie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania,
  c.) výška sprostredkovateľskej provízie alebo jej určenie,
  d.) forma sprostredkovania  –  výhradné alebo nevýhradné,
  e.) doba, počas ktorej bude vykonávané sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.
 3. Právne vzťahy upravené týmito Podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok II.

VÝKLAD POJMOV

 1. Pojmy uvedené v tomto článku veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch, ktorých sa tieto Podmienky týkajú, význam uvedený v tomto článku, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch uvedené inak.

Nehnuteľnosť – nehnuteľnosť, ktorá je predmetom sprostredkovania.

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti  akákoľvek odplatná alebo bezodplatná zmluva, výsledkom ktorej je prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prevod obchodného podielu alebo majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je vlastníkom Nehnuteľnosti.

Nájomná zmluva  zmluva, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva Nehnuteľnosť alebo jej časť do užívania tretej osobe (nájomcovi) za dohodnutú odplatu (nájomné). Za nájomnú zmluvu sa považuje aj podnájomná zmluva alebo akákoľvek iná zmluva, ktorou Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného užívania.

Zmluva – zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva na Nehnuteľnosť medzi Záujemcom a treťou osobou.

Výhradné (exkluzívne) sprostredkovanie – forma sprostredkovania dohodnutá na dobu určitú, počas ktorej je na základe vôle Záujemcu jedinou osobou oprávnenou sprostredkovať predaj Nehnuteľnosti Sprostredkovateľ, tak ako to ustanovuje táto Sprostredkovateľská zmluva. Záujemca nie je oprávnený zabezpečiť si uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom tretej osoby alebo svojpomocne.

Nevýhradné (neexkluzívne) sprostredkovanie – forma sprostredkovania pri ktorej je Záujemca oprávnený uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu aj s inými osobami ako Sprostredkovateľom.

Strana (v množnom čísle Strany) – zmluvná strana (strany) Sprostredkovateľskej zmluvy, t.j. Sprostredkovateľ a/alebo Záujemca.

Vážny dôvod – taký dôvod na strane zmluvnej Strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Sprostredkovateľskej zmluve alebo Podmienkach. Medzi Vážne dôvody patria vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, hospitalizácia Strany po dobu dlhšiu ako desať dní, ťažká ujma na zdraví Strany, úmrtie príbuzného Strany v priamom rade, súrodenca, manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Strana pred uzavretím Sprostredkovateľskej zmluvy vedela alebo mohla Vážny dôvod alebo jeho následky predpokladať.

Článok III.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

 1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy v súlade s podmienkami ustanovenými v Sprostredkovateľskej zmluve.
 2. Sprostredkovateľ je povinný oznamovať Záujemcovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.
 3. Sprostredkovateľ je povinný vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom na Nehnuteľnosť Zmluvu.
 4. Strany sa dohodli, že v prípade ponuky Nehnuteľnosti na predaj bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu pripočítajúc províziu Sprostredkovateľa a v prípade ponuky Nehnuteľnosti na prenájom bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného pripočítajúc cenu energií.
 5. Sprostredkovateľ zodpovedá za vady svojich služieb podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
 6. Sprostredkovateľ nezodpovedá Záujemcovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzavretých Zmlúv.
 7. Rozsah služieb, ktoré poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcovi pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti:

Služby:

Nevýhradné sprostred.

Výhradné sprostred.

Dokumentačná obhliadka Nehnuteľnosti

x

x

Fotodokumentácia Nehnuteľnosti

x

x

Fotodokumentácia Nehnuteľnosti prostredníctvom profesionálneho fotografa

 

x

Návrh stratégie predaja a stanovenia predanej ceny

x

x

Profesionálna príprava Nehnuteľnosti na predaj - usmernenie poradcov z oblasti homestagingu

 

x

Propagácia Nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch

x

x

Propagácia Nehnuteľnosti v printových médiách

 

x

Obhliadky Nehnuteľnosti s tretími osobami

x

x

Obhliadky Nehnuteľnosti s tretími osobami mimo pracovných dní

x

x

Zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy

x

x

Zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy prostredníctvom advokátskej kancelárie

x

x

Zabezpečenie potvrdenia správcu bytového domu o neexistencii nedoplatkov spojených s bytom na základe plnomocenstva

x

x

Zabezpečenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

x

x

Osobná asistencia zástupcu RK pri úkonoch spojených s notárom, bankou a katastrom

x

x

Poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti banke, notárovi, advokátovi, znalcovi, fin. sprostredkovateľovi

x

x

Osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním Nehnuteľnosti

x

x

Úhrada poplatku za úradné overenie podpisu predávajúceho na kúpnych zmluvách (max. 10 podpisov)

x

x

Úhrada poplatku vo výške 66 EUR za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností

x

x

Úhrada základného poplatku za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností pri predaji nehnuteľnosti v Maďarsku

x

x

Bezplatné vybavenie „lakcím“ karty pre účastníkov zmluvy +max 4 osoby

 

x

Úradný preklad kúpnej zmluvy pri predaji nehnuteľnosti v Maďarsku

x

x

 1. Rozsah služieb, ktoré poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcovi pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti:

Služby:

Nevýhradné sprostred.

Výhradné sprostred.

Dokumentačná obhliadka Nehnuteľnosti

x

x

Fotodokumentácia Nehnuteľnosti

x

x

Fotodokumentácia Nehnuteľnosti prostredníctvom profesionálneho fotografa

 

x

Propagácia Nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch

x

x

Propagácia Nehnuteľnosti v printových médiách

 

x

Obhliadky Nehnuteľnosti s tretími osobami

x

x

Obhliadky Nehnuteľnosti s tretími osobami mimo pracovných dní

 

x

Zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy prostredníctvom advokátskej kancelárie

x

x

Osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním Nehnuteľnosti

x

x

iné

 

 

Článok IV.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU

 1. Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bola Zmluva uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa, tak ako to vyplýva zo Sprostredkovateľskej zmluvy.
 2. Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.
 3. Záujemca je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú obhliadku Nehnuteľnosti.
 4. Záujemca je povinný umožniť prístup do Nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú v mene Sprostredkovateľa (ďalej iba "Maklér") a umožniť im vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o Nehnuteľnosti.
 5. Záujemca je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa odovzdať Sprostredkovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie záväzkov zo Sprostredkovateľskej zmluvy.
 6. Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť na dosiahnutie výsledku Sprostredkovateľskej zmluvy.
 7. Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku Nehnuteľnosti stretou osobou, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke tretej osoby so Sprostredko­vateľom; v opačnom prípade platí, že tretia osoba je Záujemcovi neznáma.
 8. Záujemca sa zaväzuje, že počas doby trvania výhradného (exkluzívneho) sprostredkovania dojednaného v Sprostredkovateľskej zmluve neuzavrie žiadnu inú zmluvu o sprostredkovaní, sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o obstaraní predaja veci ani žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo sprostredkovanie prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prenájmu Nehnuteľnosti bez súčinnosti Sprostredkovateľa. V opačnom prípade je Záujemca povinný uhradiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% sumy dohodnutej provízie Sprostredkovateľa. Výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené náklady a aktivitu Sprostredkovateľa pri exkluzívnom sprostredkovaní primeraná a zodpovedá závažnosti porušenej povinnosti. Paušálna náhrada výdavkov je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr do 5 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

Článok V.

PROVÍZIA

 1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Zmluvy.
 2. Provízia je splatná pri podpise Zmluvy.
 3. Akékoľvek vzájomné splatné finančné nároky, ktoré medzi Stranami vzniknú, možno jednostranne započítať.
 4. Platba provízie sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti. Záujemca je oprávnený vyplatiť províziu v hotovosti len oprávnenej osobe Sprostredkovateľa.
 5. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k podpisu Zmluvy došlo po skončení platnosti Sprostredkovateľskej zmluvy, ak k uzavretiu Zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa.
 6. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že s touto osobou vykonal ohliadku Nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v  prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.
 7. V prípade, ak je dohodnuté výhradné (exkluzívne) sprostredkovanie a Záujemca uzavrie Zmluvu na Nehnuteľnosť bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa počas účinnosti výhradného (exkluzívneho) sprostredkovania, alebo ak Záujemca bez Vážnych dôvodov odmietne uzatvoriť Zmluvu s treťou osobou, je Záujemca povinný uhradiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% sumy dohodnutej provízie Sprostredkovateľa. Výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené náklady a aktivitu Sprostredkovateľa pri exkluzívnom sprostredkovaní primeraná a zodpovedná závažnosti porušenej povinnosti. Paušálna náhrada výdavkov je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 5 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi. 
 8. Provízia zahŕňa všetky náklady, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s činnosťami podľa Sprostredkovateľskej zmluvy.
 9. Ak Záujemca napriek prejavenému záujmu a predbežnému (napríklad ústnemu) súhlasu uzavrieť Zmluvu napokon odmietol bez Vážneho dôvodu uzavrieť Zmluvu alebo budúcu Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti (predstieraný záujem predať alebo kúpiť Nehnuteľnosť), je Záujemca povinný uhradiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% sumy dohodnutej provízie Sprostredkovateľa. Paušálna náhrada výdavkov je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 5 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

Článok VI.

DORUČOVANIE

 1. Písomnosti v listinnej alebo elektronickej forme sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú v Sprostredkovateľskej zmluve, prípadne na inú adresu, ktorú Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu (napríklad tak, že z určitej e-mailovej adresy odoslala druhej strane e-mail).
 2. Písomnosti v listinnej forme sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou Stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote. Správy doručované elektronickou poštou (e-mailom) sa považujú za doručené v deň nasledujúci po dni odoslania elektronickej správy, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
 3. Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom alebo telefonicky. Druhou Stranou vyjadrený súhlas v e-mailovej správe sa považuje za doplnenie alebo zmenu Sprostredkovateľskej zmluvy.
 4. Strana, ktorá zmenila svoju adresu je povinná bez zby­točného odkladu o tejto skutočnosti informovať druhú zmluvnú Stranu.

Článok VII.

ZÁNIK SPROSTREDKOVATEĽSKEJ ZMLUVY

 1. Sprostredkovateľská zmluva zaniká splnením jej predmetu, dohodou strán, príp. zánikom Spro­stredkovateľa bez právneho nástupcu. Sprostredkovateľská zmluva zaniká aj výpoveďou alebo odstúpením, a to podľa podmienok uvedených v nasledujúcich odsekoch.
 2. V prípade, ak si Strany v Sprostredkovateľskej zmluve dojednali sprostredkovanie na dobu neurčitú, je každá zo Strán oprávnená Sprostredkovateľskú zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať s trojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej strane doručená výpoveď.
 3. Záujemca má právo odstúpiť od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy bez uvede­nia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Sprostredkovateľskej zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy Záujemca zašle Sprostredkovateľovi oznámenie o odstúpení od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy (napríklad prostredníctvom pošty, faxom alebo e-mailom) na adresu Sprostredkovateľa uvedenú v Sprostredkovateľskej zmluve. Na tento účel môže Záujemca použiť vzorový formulár na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy, ktorý je zaslaný Záujemcovi spolu s týmito Podmienkami. Lehota na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy je zacho­vaná, ak Záujemca zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy.
 4. Po odstúpení od Sprostredkovateľskej zmluvy Sprostredkovateľ vráti Záujem­covi všetky platby, ktoré Záujemca uhradil Sprostredkova­teľovi v súvislosti s uzavretím Sprostredkovateľskej zmluvy. Platby budú Záujemcovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo Sprostredkovateľovi doru­čené oznámenie o odstúpení od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký pri platbe použil Záujemca, ak Záujemca výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platieb, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. Ak Záujemca požiadal o začatie poskytovania služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy počas lehoty na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy, má povinnosť uhradiť Sprostredkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Sprostredkovateľovi bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy.
 6. Záujemca nemôže odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy, ak sa poskytova­nie služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy začalo s výslovným súhlasom Zá­ujemcu a Záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy právo na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy, a ak už došlo k úplnému poskytnutiu služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy.

Článok VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Záujemca uzatvorením Zmluvy udeľuje svoj súhlas na použitie všeobecných údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, internete a pod. 
 2. Záujemca môže zaslať sťažnosť alebo podnet Sprostredkovateľovi prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo poštou na adresu uvedenú v týchto Podmienkach. Uvedené podnety a sťažnosti budú Sprostredkovateľom vybavené bez zbytočného odkladu.
 3. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že sa zaviazal dodržiavať Realitný kódex Realitnej únie Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na adrese: https://www.realitnaunia.sk/predpisy-unie/realitny-kodex .

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na aký účel budú osobné údaje spracúvané?

Sprostredkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané Sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich zo sprostredkovateľskej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude uzavretá sprostredkovateľská zmluva. V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa.

Podlá zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov má
Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo podľa okolností zahŕňa
najmä: a) identifikáciu klienta, b) identifikáciu konečného užívateľa výhod, c) zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, d) získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu, e) zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, f) zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu, g) zistenie, či klient koná vo vlastnom mene, vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu.

Komu môžu byť osobné údaje postúpené?

V súvislosti s naplnením cieľov sprostredkovateľskej zmluvy môžu byt' Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napríklad:

 • realitným maklérom Sprostredkovateľa,
 • advokátovi za účelom prípravy alebo posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravu kúpnej zmluvy), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy,
 • notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy vinkulácie,
 • znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť,
 • finančnému sprostredkovateľovi za účelom sprostredkovania úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti,
 • spolupracujúcej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje druhú zmluvnú stranu v spoločnom obchodnom prípade,
 • príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.

Ako dlho budú osobné údaje uchované?

Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov(napr. zákon č. 297/2008 Z. z. vyžaduje uchovanie dokumentácie po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Aké máte práva?

Máte právo:

 • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,
 • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
 • získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu (avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami),
 • požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,
 • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,820 07 Bratislava 27.

POUČENIE O MOŽNOSTI REKLAMÁCIE

V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa môžete uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Sprostredkovateľa. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady služby. Pri uplatnení reklamácie sa môžete rozhodnúť, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňujete. Sprostredkovateľ na základe Vášho rozhodnutia určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté Vaše právo na náhradu škody. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej služby alebo jej časti, a to vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie).

Ak je Vaša reklamácia neoprávnená, Sprostredkovateľ reklamáciu zamietne. Sprostredkovateľ znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok Sprostredkovateľa na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

Sprostredkovateľ Vám pri uplatnení reklamácie vydá potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), Sprostredkovateľ' Vám doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie Vám Sprostredkovateľ nemusí doručovať, ak máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie inak. Sprostredkovateľ vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Máte právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že
Sprostredkovateľ porušil Vaše práva. Ak Sprostredkovateľ na Vašu žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podlá zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii na adresu: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29,827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.skadr@soi.sk. Návrh možno podať v listinnej
podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh musí obsahovať' Vaše meno a priezvisko, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt (ak ich máte), presné označenie Sprostredkovateľa, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa domáhate, dátum, kedy ste sa obrátili na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo so Sprostredkovateľom bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatív neho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo
vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. K návrhu ste povinný priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný aj on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf