Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Cenník služieb

Provízia je odmena realitnej kancelárie (ďalej aj „RK“ alebo „sprostredkovateľ“) za služby, ktoré RK poskytuje.  Provízia je konečná a nenavyšuje sa o ďalšie poplatky.

Realitná kancelária GEMINI BROKER má v cene inzerovaných nehnuteľností vždy zahrnutú dohodnutú províziu. Províziu realitnej kancelárie hradí výlučne záujemca o sprostredkovanie, to znamená, že províziu účtujeme len kupujúcej, alebo len predávajúcej strane (podľa typu obchodu). Cena služby je realitnou kanceláriou vopred oznámená v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom sprostredkovateľskej zmluvy, spolu s poučením podľa zákona č.102/2014 Z.z. v znení noviel. Realitná kancelária je povinná poučiť záujemcu o reklamačnom poriadku, či alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI na SLOVENSKU:

cena nehnuteľnosti do 49.999,- €

provízia je  4% z kúpnej ceny ( minimálne 1.500,- €)

cena nehnuteľnosti od 50.000,- € do 100.000,- €

provízia je  3% z kúpnej ceny ( minimálne 2.000,- €)

cena nehnuteľnosti od 100.000,- € do 150.000,- €

provízia je  3% z kúpnej ceny ( minimálne 3.000,- €)

cena nehnuteľnosti od 150.000,- € do 300.000 - €

provízia je  3% z kúpnej ceny

cena nehnuteľnosti od 300.000,- € do 1.300.000,- €

provízia je  2% z kúpnej ceny

V individuálnych prípadoch môže byť provízia (odmena) za služby realitnej kancelárie GEMINI BROKER stanovená dohodou, na základe špecifikácií náročnosti  konkrétneho obchodného prípadu a poskytnutého realitného servisu, lokality v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza, či preferencií klienta vo vzťahu k poskytnutým službám. 

 PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI v MAĎARSKU:

cena nehnuteľnosti do 20.000,- €

provízia je  minimálne  1.500,- €

cena nehnuteľnosti od 20.000,- € do 50.000,- €

Provízia je  minimálne  2.000,- €

cena nehnuteľnosti od 50.000,- € do 75.000,- €

provízia je  minimálne  3.000,- €

cena nehnuteľnosti od 75.000,- € do 150.000 - €

provízia je  minimálne  5.000,- €

cena nehnuteľnosti od 150.000,- € a viac

provízia je  6% z kúpnej ceny

PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON/SLUŽBA

CENA

BLIZSÍ POPIS

Nábor nehnuteľnosti na Slovensku

30 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

Nábor nehnuteľnosti v Maďarsku

50 €

Inzerovanie nehnuteľnosti

1,5 € / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 1,50  / deň.

Obhliadky na Slovensku

100 € / mesačne 

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

Obhliadky v Maďarsku

180 € / mesačne 

Osobná asistencia na Slovensku

 

15 € / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 €, resp. 25€ / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

Osobná asistencia v Maďarsku

 

25 € / za každú začatú polhodinu

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

                    variabilné »

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1.   úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
2.   paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
3.   náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) rovnako na Slovensku aj v Maďarsku

70  €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy rovnako na Slovensku aj v Maďarsku

200 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy rovnako na Slovensku aj v Maďarsku

100 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Zabezpečenie prekladu dokumentu z jazyka HU do SK resp. z SK do HU

Od 50 do 200 €

Podľa typu a rozsahu dokumentu

Vybavenie „lakcím“ kariet

15 € / osoba

Pre úzku skupinu rodinných príslušníkov účastníkov sprostredkovanej kúpnej zmluvy (rodičia, deti)

23 € / osoba

Pre všetky ostatné osoby

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

podľa balíka

Ceny balíkov ako aj rozpis služieb nachádzajúcich sa v balíkoch tu viď nižšie: 

Balíky služieb a úkony pri zastupovaní pri kúpe nehnuteľnosti:

BALÍK

CENA

BLIŽŠÍ POPIS

BALÍK „S“ na Slovensku

300€

 • Prieskum trhu
 • Vyhľadanie a výber nehnuteľnosti
 • Obhliadky nehnuteľnosti (3 obhliadky)
 • Vyjednanie lepšej kúpnej ceny

BALÍK „S“ v Maďarsku

500€

BALÍK „M“ na Slovensku

800€

 • Prieskum trhu
 • Vyhľadanie a výber nehnuteľnosti
 • Obhliadky nehnuteľnosti (5 obhliadok)
 • Vyjednanie lepšej kúpnej ceny
 • Právna asistencia pri zmluvnej dokumentácii
 • Asistencia v deň prevodu vlastníctva
 • Asistencia pri protokolárnom prevzatí a prepise médií a služieb

BALÍK „M“ v Maďarsku

1100€

BALÍK „L“ na Slovensku

1200€

 • Prieskum trhu
 • Vyhľadanie a výber nehnuteľnosti
 • Obhliadky nehnuteľnosti (8 obhliadok)
 • Vyjednanie lepšej kúpnej ceny
 • Právna asistencia pri zmluvnej dokumentácii
 • Asistencia v deň prevodu vlastníctva
 • Asistencia pri protokolárnom prevzatí a prepise médií a služieb
 • Preskúmanie technického stavu nehnuteľnosti
 • Asistencia pri vybavovaní znaleckého posudku
 • Vybavenie „lakcím kariet“ pre účastníkov zmluvy

BALÍK „L“ v Maďarsku

1600€

Cenník je platný od 1.4.2021.